Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Viimeisin päivitys 12/12/23

Tämä on yrityksen Suomen Tinnitushoitajat henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 31.1.2021.

 1.  Rekisterinpitäjä
  Suomen Tinnitushoitajat
  Hiomotie 8
  00380 Helsinki
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Jarmo Lehtimäki
  041 363 0408
  info@tinnitushoitajat.fi
 3. Rekisterin nimi
  Asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  – henkilön suostumus
  – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  – rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuen asiakas- ja sidosryhmäsuhteeseen.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin, näiden suhteiden ylläpito sekä laskutus.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, ajanvarauksesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista ja luovuttaa vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, joita hallinnoivat Nettitakomo Oy. Nämä vastaavat, että laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Nettitakomo Oy sekä rekisterin ylläpitäjä huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Tinnitushoitajat.fi sivuston evästeet
 • Tietoja evästeistä
  Evästeet ovat tietopaketteja, joita Web-palvelimet lähettävät selaimiin, joissa ne tallennetaan. Tiedot lähetetään takaisin palvelimeen aina kun selain pyytää palvelimelta sivua. Niiden avulla Web-palvelin tunnistaa selaimet ja seuraa niitä. On olemassa kahdenlaisia evästeitä: istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet poistetaan tietokoneesta, kun käyttäjä sulkee selaimensa, mutta pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina tietokoneeseen, kunnes ne poistetaan, tai siihen asti, kunnes niiden voimassaolon päättyy.
 • Sivustossamme käytettävät evästeet
  Sivuston tinnitushoitajat.fi käyttämistä analysoidaan Google Analytics -palvelun avulla. Google Analytics laatii käyttäjän tietokoneeseen tallennetun evästeen avulla tilasto- ja muita tietoja. Eväste on voimassa vain istunnon ajan, koska sen avulla seurataan käyttäjän selaimen ja tietyn sivuston keskinäistä vuorovaikutusta. Kun käyttäjä siirtyy sivuston sisältämälle sivulle, muodostuu istunto. Istunnon voimassaolo päättyy 30 minuutin toimettomuuden jälkeen. Sivustomme käyttöön liittyvien tietojen avulla laaditaan raportteja sen käyttämisestä.
 • Evästeistä kieltäytyminen
  Evästeiden estämisellä voi olla haitallinen vaikutus sivuston käytettävyyteen. Useimmissa selaimissa voi kieltäytyä evästeiden hyväksymisestä.