Rentoutusharjoitukset

Viimeisin päivitys 17/04/24

Stressi ja tarkemmin sanottuna stressireaktio on merkittävä tinnitusta ylläpitävä tekijä. Se voi olla myös tinnituksen aiheuttaja. Stressireaktiossa keho ja mieli siirtyvät taistele tai pakene -tilaan, mikä sinänsä on normaalia. Keho palautuu siitä nopeasti tilanteen mentyä ohi. Kun stressireaktio jää päälle, myös keho jää pitkäkestoiseen poikkeustilaan. Tinnituksessa stressireaktio käynnistyy aivojen tulkittua ääniaistimuksen vaaralliseksi tai uhkaavaksi. Pitkäaikainen kroonistunut stressireaktio kiihdyttää tinnitukseen liittyvien ääniaistimuksen, ajatusten ja tuntemusten kierrettä. Lopputuloksena on itseään ruokkiva noidankehä. Stressireaktiolla on myös muita epäsuotuisia vaikutuksia, kuten verenpaineen nousu, ruoansulatusongelmat ja immuniteetin heikkeneminen. Ilman stressireaktiota ja sen aikaansaamaa haitallista kierrettä pelkkä tinnituksen ääniaistimus ei muodosta ongelmaa.

Mitä rentotusharjoitukset ovat?

Stressireaktion vaimentaminen ja pysäyttäminen on tärkeä osa tinnituksen hoitoa. Samoin on haitallisista pelkoajatuksista irti pääseminen. Rentoutusharjoituksissa hyödynnämme meditaatiota, suggestiota ja hengitysharjoituksia erilaisina yhdistelminä. Käytämme myös äänihoitoa esimerkiksi meditaatiossa helpottamaan keskittymistä ja rauhoittumista ja hengitysharjoituksessa vahvistamaan keskittymistä hengitykseen.

Rentoutusharjoituksia sisältävän hoito-ohjelman laadintaa varten teemme sinulle kattavan tinnitusanalyysin ja selvitämme erilaisten harjoitusmuotojen sopivuutta juuri sinulle. Samalla ohjaamme ohjelman toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin saat juuri sinulle sopivan hoito-ohjelman, jonka noudattamiseen on helppo sitoutua parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Meditaatio

Meditaatio on tutkitusti toimiva hoitokeino yleisesti stressireaktion ja sen myötä vahvistuneen kielteisten ajatusten ja tunteiden kierteen katkaisemisessa. Se toimii samoin myös tinnituksen käynnistämässä stressireaktiossa. Meditaatioharjoituksessa keskitytään kehon ja mielen rentouttamiseen ja rauhoittamiseen. Hillitsemällä sympaattisen hermoston toimintaa ja vahvistamalla parasympaattisen hermoston toimintaa palautetaan näiden välinen tasapaino. Tällöin sympaattisen hermoston aikaansaamat haitalliset vaikutukset kuten esim. hermostuneisuus ja lihasjännitys vähenevät ja parasympaattisen hermoston toiminta rauhoittaa kehoa ja mieltä palautumaan ennalleen.

Suggestio

Suggestio on toimiva hoitomuoto tinnituksen aiheuttaman stressireaktion myötä syntyneiden kielteisten ajatusten muuttamisessa. Suggestio on toistoon perustuva oppimisprosessi. Siinä kielteiset ajatukset pyritään korvaamaan uusilla, myönteisillä vasta-ajatuksilla, jolloin voidaan muokata alitajuisia, jopa osaksi minäkuvaa juurtuneita pelkoajatuksia.

Hengitysharjoitukset

Tutkimusten mukaan hengitysharjoitukset ovat meditaation ohella tehokas hoitokeino tinnituksen aiheuttaman stressireaktion hillitsemisessä. Hengitysharjoituksessa keskitytään tietoiseen syvään hengittämiseen hyödyntäen erilaisia hengitystekniikoita ja rytmejä sekä ääniohjausta. Tällöin stressireaktion kiihdyttämä ja pinnallistama hengitys rauhoittuu ja syvenee.

Miten rentoutusharjoitukset vaikuttavat?

Harjoituksilla vaikutetaan autonomisen hermoston toimintaan, tietoiseen ajatteluun sekä niiden välisiin yhteyksiin. Erityisesti harjoituksilla pyritään vähentämään limbisessä järjestelmässä sijaitsevan mantelitumakkeen aktiivisuutta, jolla on erityinen rooli negatiivisten pelkoajatusten ja tunteiden käsittelyssä. Lisäksi harjoituksilla vaikutetaan hypotalamuksen toimintaan, joka on keskeinen tekijä stressireaktion käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Harjoituksilla aktivoidaan Nucleus accumbensia eli aivojen mielihyväkeskus, joka liittyy mielihyvän tuntemukseen. Samalla pyritään muokkaamaan aivojen tietoista ajatusten käsittelyä ja sitä kautta vaikuttamaan positiivisesti limbisen järjestelmän toimintaan.

Meditaation, suggestion sekä hengitysharjoitusten vaikutus tinnitukseen tulee esille yleensä melko hitaasti ja sen huomaa usein vasta pitkäaikaisen harjoittelun jälkeen. Harjoitukset eivät vaadi erityistä osaamista, mutta vaikuttavuuteen tarvitaan säännöllisyyttä ja paljon toistoja. Toisaalta harjoitukset auttavat myös akuuttiin paniikkikohtaukseen, jos tinnitus voimistuu yllättäen tai muusta syystä aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta, hermostuneisuutta tai levottomuutta.

Rentoutusharjoitusten tavoite

Harjoitusten tavoitteena on hidastaa ja pysäyttää stressireaktio ja antaa kehon ja mielen rauhoittua. Samalla pyritään katkaisemaan kielteisten tunteiden ja ajatusten kierre. Erityisesti meditaation ja hengitysharjoitusten tavoitteena on palauttaa sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainotila. Tällöin hillitään stressireaktiota ylläpitävän sympaattisen hermoston toimintaa ja vahvistetaan rauhoittavan parasympaattisen hermoston toimintaa. Samalla lievitetään ahdistuneisuutta ja muita epämiellyttäviä tunnetiloja ja lopulta vaikutetaan tinnitusaistimuksen voimakkuuteen tai häiritsevyyteen.

Hengitysharjoituksilla pyritään ylläpitämään rauhallista hengitystekniikkaa, joka viestittää keholle, ettei mitään hätää eikä vaaraa ole. Näin pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan parasympaattisen hermoston toimintaa sekä autonomisen hermoston tasapainotilaa.

Suggestiossa tavoitteena on päästää irti tinnitukseen kytkeytyneistä kielteisistä ajatuksista ja purkaa niihin liittyviä, aivoihin rakentuneita hermoverkkoja. Samalla pyritään korvaamaan kielteiset ajatukset ja vanhat hermoverkot tinnitusta neutraalisti käsittelevillä ajatuksilla ja niistä rakentuvilla uusilla hermoverkoilla.

Oletko kiinnostunut rentoutusharjoituksista?

Rentoutusharjoitukset ovat osa tinnituksen hoito-ohjelman omahoitoa. Varaa Ensikäynti tutkimukset ja hoito-ohjelma , niin laadimme sinulle henkilökohtaisen hoito-ohjelman, jossa rentoutusharjoitukset ovat olennainen osa hoitoa.