Ylipainehappihoito

Viimeisin päivitys 28/06/24

Tinnituksen taustalla on yleensä useita tekijöitä, jotka pitkällä aikavälillä johtavat erilaisiin muutoksiin aivojen kuuloradalla. Ylipainehappihoidon kannalta merkittävimpiä taustalla olevia syitä voivat olla sisäkorvaperäiset vauriot, verenkierron häiriöt ja krooninen tulehdusreaktio (neuroinflammaatio). Viimeksi mainitulla on tunnetusti vahva yhteys krooniseen stressireaktioon. Stressireaktio vaikuttaa tinnitukseen sen aiheuttajasta riippumatta sekä fysiologisesti että psyykkisesti. Terapiamuotoinen ylipainehappihoito toimii tinnituksen ylläpitämään stressireaktioon silloin, kun sen taustalla ei ole diagnosoituja sairauksia. Jos tinnituksen yhteydessä jokin sairaus, niin se tulisi hoitaa kuntoon tai saattaa hoitotasapainoon ennen ylipainehappihoitoon hakeutumista. Mikäli tinnituksen yhteydessä on myös kuulonalenema, tulee se diagnosoida ja hoitaa lääkärintoimesta hoitotasapainoon ennen ylipainehappihoidon aloittamista.

Miten tinnitusta hoidetaan ylipainehappihoidolla?

Terapiamuotoisella ylipainehappihoidolla hoidetaan laaja-alaisesti erilaisista syistä aiheutunutta tinnitusta. Pääasiallisesti hoito kohdistuu stressireaktioon sekä tinnituksen kannalta oleellisten aivoalueiden vaurioihin ja tulehdusreaktioon. Ylipainehappihoidossa pyritään nostamaan elinten ja kudosten happipitoisuus moninkertaiseksi terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Hoidossa hengitetään 1,3-kertaiseksi nostetun ilmanpaineen avulla 21-prosenttista happea.

Ensimmäisellä hoitokerralla teemme ylipainehappihoidon tarpeen arvioimiseksi kattavat tutkimukset, joissa selvitetään, mitä tekijöitä tinnituksen taustalla mahdollisesti on. Tutkimusten sekä omien toiveidesi ja antamiesi terveydentilaasi koskevien tietojen perusteella laadimme yhdessä hoitosuunnitelman ylipainehappihoitoa varten. Hoitokerran kesto on yksi tunti, joka vietetään istuen hoitolaitteessa mukavasti rentoutuen.  Hoidossa tulisi syntyä jonkinlainen positiivinen vaste tinnitukseen jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Vaikuttavuuteen tarvitaan vähintään kolmen kerran sarja.

Miten ylipainehappihoito vaikuttaa tinnitukseen?

Terapiamuotoinen ylipainehappihoito vaikuttaa koko kehossa, mutta erityisesti aivoissa hermoston plastisuuteen, oksidatiiviseen stressiin ja verenkiertoon. Hoito nostaa kudosten happipitoisuutta jopa 14-kertaiseksi, mikä parantaa mikroverenkiertoa edistäen uusien verisuonten muodostumista. Samalla se parantaa hermoston toimintaa tukemalla uusien hermoverkkojen syntymistä. Tämä saattaa johtaa mahdollisten kudosvaurioiden korjautumiseen, jos hoito on aloitettu riittävän ajoissa. Sisäkorvavaurion korjautuessa myös tinnitus voi vähentyä tai jopa loppua kokonaan.

Merkittävämpi vaikutus hoidolla on kuitenkin neuroinflammaatioon, joka saattaa aiheutua pitkäaikaisesta ja voimakkaasta stressireaktiosta. Hoito vaikuttaa verenkierron kautta tulehdusta ylläpitäviin tekijöihin, nopeuttaa hermosolujen paranemista ja lisää aivojen plastisuutta. Tinnituksen osalta vaikutus tuntuu häiritsevyyden ja tinnitukseen liittyvien negatiivisten ajatusten vähenemisenä. Tämä puolestaan vaikuttaa unenlaatuun, keskittymiskykyyn ja moniin muihin elämänlaadun kannalta merkittäviin tekijöihin. Jos neuroinflammaatiolla on ollut merkittävä vaikutus aivojen toimintaan, voi hoidolla olla suoraan vaikutusta tinnituksen voimakkuuteen tai häiritsevyyteen.

Ylipainehappihoidon tavoite

Terapiamuotoisen ylipainehappiterapian tavoitteena on mahdollisten hermostollisten vaurioiden korjaantuminen, neuroinflammaation väheneminen sekä aivojen verenkierron paraneminen ja uusien hermoverkkojen muodostumisen mahdollistaminen. Näiden vaikutusten saavuttamisella voi olla suora vaikutus tinnitukseen. Merkittävämpi tavoite on stressireaktion väheneminen ja autonomisen hermoston tasapainotilan palautuminen. Hoito rentouttaa kehoa ja rauhoittaa mieltä, mistä voi seurata yleisen jännittyneisyyden ja edelleen lihaskireyksien ja kipujen helpottuminen. Tämän voi havaita tinnituksen häiritsevyyden tai voimakkuuden vähenemisenä ja siihen liittyvien piinaavien ajatusten ja tunteiden lieventymisenä.

Ylipainehappihoitoa käytetään myös yleisesti stressin hoidossa sekä stressin vaikutuksia ennaltaehkäisevänä että itse stressireaktiota vähentävänä hoitona. Lue lisää stressiklinikka.com/stressinhoito/ylipainehappihoito

Näin aloitat tinnituksen hoidon ylipainehappiterapialla?

Jos koet tinnituksen yhteydessä voimakasta stressiä, ahdistusta ja univaikeuksia, niin varaa Ensikäynti ylipainehappiterapiaan tai tule suoraan Jatkokäynnille ylipainehappiterapiaan, jos olet jo aiemmin käynyt meillä ensikäynnillä tai muissa hoidoissa.

Oletko kiinostunut ylipainehappihoidosta yleisesti?

Ylipainehappiterpaiaa voidaan hyödyntää mm. kivun ja haavahoidossa sekä moiniin sairauksiin liittyvässä kuntoutuksessa. Ylipainehappiterapia on myös hyvä keino yleisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Huom!

Terapiamuotoinen ylipainehappihoito ei ole tarkoitettu sairauksien hoitoon. Sitä voidaan käyttää ennaltaehkäisevänä ja hyvinvointia edistävänä hoitona sekä kuntoutuksessa.