Tinnituksen poisoppimishoito eli TRT-hoito (Tinnitus retraining therapy)

TRT-hoito

Tinnituksen poisoppimishoito eli TRT-hoito (Tinnitus Retraining Therapy) on Pavel Jasterpoffin 1990 luvulla kehittämä tinnituksen neurofysiologiseen malliin perustuva hoito tinnitukseen ja ääniyliherkkyyteen. Hoito koostuu diagnostiikasta, neuvonnasta sekä äänihoidosta ja sen tavoitteena on saavuttaa habituaatio. Hoito mullisti merkittävästi tinnitukseen liittyvän ajattelun ja suhtautumisen. Se on myös saanut aikaan uudenlaisia lähetysmiestapoja tinnituksen tutkimisessa ja uusien hoitomenetelmien kehittämisessä.

TRT-hoito perustuu tinnituksen neurofysiologiseen malliin

Tinnituksen neurofysiologisessa mallissa tinnituksen syynä pidetään kuulojärjestelmän lisääntynyttä biosähköistä aktiivisuutta. Sen arvioidaan saavan alkunsa sisäkorvan epänormaalista toiminnasta tai toimintahäiriöstä. Se puolestaan tuottaa kuulohermoon kyseessä olevaa ylimääräistä biosähköistä toimintaa, jota kuulojärjestelmä ei kykene suodattamaan. Lopulta kuuloaivokuorelle päädyttyään se tiedostetaan tinnitusäänenä. Taustalla voi olla mm. melualtistuksesta johtuva sisäkorvavaurio.

Vain osalla tinnitus johtaa stressireaktion syntymiseen, mutta tinnitusäänen voimakkuudella, taajuudella tai luonteella ei ole vaikutusta sen syntymiseen tai voimakkuuteen. Tinnitusääni itsessään ei vaikuta tinnituksen aiheuttaman ongelman vaikeuteen eikä siihen määritellyn hoidon tehoon.

Jasterpoffin mallin mukaan stressireaktion voimakkuus ja tinnituksen haitan vakavuus perustuu henkilökohtaiseen tulkintaan tinnituksesta eikä vain sen kuulemiseen. Tinnituksessa tinnitusääni vaikuttaa limbiseen järjestelmään ja sitä kautta autonomiseen hermostoon sekä alitajuisesti että tietoisen kuulemisen kautta. Tinnitusäänen merkitys arvioidaan limbisessä järjestelmässä, jossa aktivoituvalla Amygdalalla on merkittävä osuus negatiivisten ajatusten ja tunteiden linkittymisessä tinnitukseen. Tämä perustuu aivojen plastisuuteen eli muovautuvuuteen. Plastisuudella tarkoitetaan aivojen kykyä muodostaa uusia hermoverkkoja. Uuden oppiminen missä tahansa asiassa perustuu tähän aivojen muovautuvuuteen. Tällä tavoin tinnituksessa ajatuksista ja tunteista muodostuu siihen negatiivisesti kytkeytyneitä hermoverkkoja. Lisäksi tinnituksen käynnistämä stressireaktio, jossa autonomiseen hermostoon kuuluvalla sympaattisella hermostolla on merkittävä osuus, vaikuttaa näiden hermoverkkojen kehittymiseen ja vahvistumiseen.

Miten TRT-hoito toimii?

TRT-hoidon tavoitteena on saavuttaa habituaatio hyödyntämällä aivojen plastisuutta. Hoidolla ei ole tarkoitus vaikuttaa itse tinnitusääneen, sen voimakkuuteen, taajuuteen tai luonteeseen. Sen sijaan pyritään muuttamaan tinnitukseen linkittyneitä negatiivisista ajatuksista ja tunteista muodostuneita hermoverkkoja sekä vähentää tinnituksen tietoista havaitsemista. Tähän pyritään vaikuttamalla sekä tinnitukseen reagoimiseen että sen tiedostamiseen.  Tällöin tinnitusääni ei enää aiheuta negatiivista tunnereaktiota eikä siihen liity negatiivisia ajatuksia, jolloin se ei käynnistä tai vahvista stressireaktiota. Habituaatiosta voit lukea lisää täältä

Tiedolla ja neuvonnalla pyritään vaikuttamaan tinnitukseen reagoimiseen. Tällä vähennetään ja muokataan tinnitukseen liittyvää kuulosysteemin ja limbisen järjestelmän välistä vuorovaikutusta. Se vaikuttaa limbisessä järjestelmässä tapahtuvan äänen merkityksen arviointiin niin, ettei amygdala aktivoituisi ja siten edes auttaisi negatiivisten ajatusten ja tunteiden linkittymistä tinnitusääneen. Näin tinnitukseen negatiivisesti kytkeytyneet hermoverkot eivät saisi lisää vahvistusta. Tiedon avulla tavoitellaan myös neutraalisti tinnitukseen liittyvien ajatusten vahvistamista. Tällä pyritään saamaan aikaan tinnitukseen linkittyneiden negatiivisten hermoverkkojen heikentyminen sekä synnyttämään ja vahvistamaan tinnitukseen neutraalisti linkittyneitä hermoverkkoja.

Yksilöllisesti laaditun äänihoidon avulla pyritään vaikuttamaan tinnitusäänen alitajuiseen vaikutukseen limbisessä järjestelmässä. Äänihoidossa tinnitusääni sekoitetaan kuunneltavan äänen kanssa ja näin vähennetään kontrastia tinnitusäänen ja hiljaisuuden välillä. Tällä tavoin estetään tinnitusäänen aiheuttama limbisen järjestelmän aktivoituminen. Samalla saadaan suunnattua huomiota pois tinnitusäänen kuulemisesta ja kuuntelemisesta. Kun tinnitusääntä ei tietoisesti kuule, niin se ei vahvista kuulosysteemin ja limbisen järjestelmän välille syntynyttä negatiivista yhteyttä. Äänihoito tukee myös aivojen muovautuvuutta ja siten tehostaa neuvonnan vaikutusta hermoverkkojen muutoksessa. Erityisesti kuulonaleneman ollessa kyseessä heikosti kuultavien taajuuksien vahvistaminen tasapainottaa kuulohermon normaalia biosähköistä toimintaa ja vähentää sisäsyntyistä toimintaa.

Miten TRT hoito toteutetaan?

TRT hoito koostuu diagnosoinnista, neuvonnasta ja äänihoidosta. Diagnoosissa kuulontutkimuksilla selvitetään mahdollinen kuulonalenema, ääniyliherkkyys ja pyritään löytämään tinnituksen taajuus. Kyselylomakkeilla selvitetään tinnituksen haitta-aste ja mitä sen taustalla on. Lisäksi poissuljetaan muut mahdolliset fysiologiset tekijät, joilla voi olla vaikutusta tinnitukseen tai kuulonalenemaan. Näitä ovat mm. lihasjäykkyys, korvatulehdus, otoskleroosi.

Tietoa ja neuvontaa annetaan heti diagnoosin yhteydessä. Sen lisäksi tehdään suunnitelma terapiakäyntien tarpeesta ja määrästä. Terapiakäyntien tavoitteena on päästä irti tinnitukseen liittyvistä epätodellisista uskomuksista sekä vääristä tai vääristyneestä tiedosta ja käsityksistä. Samalla pyritään löytämään yksilöllisin keinoin uusia tinnitukseen neutraalisti kytkeytyviä ajatuksia. Näitä vahvistetaan neuvonnan ja keskustelun avulla jokaisella terapiakäynnillä sekä yksiöllisesti laadittujen tehtävien avulla.

Äänihoito laaditaan kuulontutkimusten perusteella. Mikäli kyseessä on kuulonalenema, niin kuulolaitteen tarve ja hyöty selvitetään sekä kuulon parantamiseksi että tinnituksen äänihoidon toteuttamiseksi. Muissa tapauksissa äänihoitoa varten arvioidaan kuulokkeiden tai muun äänilähteen käyttöä. Äänihoidon kuunneltavien äänien valintaan vaikuttavat yksilölliset mieltymykset sekä kuulotutkimuksissa havaittu erilaisten äänien sietäminen. Samalla määritellään mahdollinen tiettyjen taajuuksien vahvistaminen tai vähentäminen. Äänihoito suoritetaan omatoimisesi ja sen määrä ja ajallinen kesto määritellään yksilöllisesti.

Hoitoon voidaan liittää tarpeen mukaan TRT-hoito toimien lisäksi myös muita hoidollisia toimenpiteitä tai harjoitteita. Lue lisää hoito-ohjelmamme sisällöstä