Tinnitus ja masennus – Onko toinen toisen syy vai seuraus vai onko niillä mitään yhteyttä?

Tinnitus ja masennus – Onko toinen toisen syy vai seuraus vai onko niillä mitään yhteyttä?
Kuvaaja Ryanniel Masucol palvelusta Pexels

Tässä artikkelissa syvennytään aiheeseen omien asiakas kokemuksiemme ja 2012 julkaistun Systematic review on the evidences of an association between tinnitus and depression kirjallisuuskatsauksen pohjalta (Luciana Geoczea, Samantha Muccia, Denise Caluta Abranchesb, Mario Alfredo de Marcoc, Norma de Oliveira Penidod (2012) Systematic review on the evidences of an association between tinnitus and depression)

Tinnitus on ääniaistimus, joka on kuultavissa ilman, että se tulisi ulkoisesta äänilähteestä. Kun ajatellaan tinnitusta ongelmana, niin pelkkä ääniaistimus ei riitä aiheuttamaan merkittävää vaivaa. Erityistä ongelmaa ei pääse syntymään, jos ääniaistimusta ei koe häiritsevänä eikä se siten aiheuta minkäänlaista negatiivisia tunnereaktioita tai ajatuksia. Useimmat niistä, jotka kokevat tinnituksen häiritseväksi tai erityisen häiritseväksi tuntevat olonsa ennemmin tai myöhemmin myös ahdistuneeksi ja jopa masentuneeksi. Mutta onko tinnituksen ja masennuksen välillä yhteys eli voiko tinnitus aiheuttaa masennusta, masennus tinnitusta vai ovatko ne jostain muusta syystä samanaikaisesti ilmeneviä? Jos asiaa kysytään tinnituksesta kärsiviltä, niin he varmasti sanoisivat, että yhteys näiden välillä on itsestään selvää. Se, että onko kyseessä kliinisesti diagnosoitava erillinen masennus vai kokeeko ihminen olonsa masentuneeksi tinnituksen takia, on epäselvää ja vaikeasti erotettavissa.

Masentuneen todennäköisyyttä saada tinnitus joko masennuksen seurauksena tai kokonaan erillisenä ongelmana ei voida ennustaa. Sen sijaan masennukseen sairastumisen riskiä voidaan ennustaa erityisesti hoitamattoman tinnituksen vakavuuden perusteella.

Tinnituksen ja masennuksen yhteys

Useiden aihetta käsittelevien tutkimusten mukaan tinnituksella ja masennuksella on merkittävä yhteys. Tutkimukset osoittavat myös, että masennusta esiintyy huomattavasti enemmän niillä, joilla on tinnitus kuin niillä, joilla ei ole tinnitusta. Ei siis ole epäilystäkään, etteikö tinnituksella ja masennuksella olisi yhteyttä tai vaikutusta toisiinsa. Kuitenkin se, että onko kyseessä tinnituksen oireiden ilmentymä vai erillinen masennus, jää usein selvittämättä. Tinnituksesta kärsivä saa helposti korkeat pisteet niin masennuskyselyssä (BDI) kuin ahdistuneisuuskyselyssä (GAD). Pelkästään tämän perusteella tinnituksesta kärsivää ei pitäisi diagnosoida masentuneeksi. Parempaan ja tarkempaan tulokseen päästään, kun tinnituksen ja masennuksen välistä yhteyttä tarkastellaan seuraavista näkökulmista.

Masennus aiheuttaa tinnituksen

Tässä tapauksessa on kyseessä aiemmin diagnosoitu masennus, jossa tinnitus syntyy viikkoja tai kuukausia myöhemmin masennuksen hoidon aloittamisesta. Tällöin masennuksella saattaa olla vaikutusta tinnituksen syntyyn sen aivoissa aiheuttamien muutosten vuoksi. Tämä voi olla seurausta liian myöhään aloitetusta hoidosta tai masennuksen vaikeuteen nähden tehottomasta hoidosta. Myös masennuksen hoidossa käytetyllä lääkityksellä voi olla vaikutusta tinnituksen syntymiseen. Tärkeintä on kuitenkin selvittää, että onko tinnituksella masennusta pahentava vaikutus ja päinvastoin. Eli muodostuuko masennuksesta ja tinnituksesta toisiaan ruokkiva noidankehä, jossa masennusta ja tinnitusta voidaan kuitenkin pitää erillisinä sairauksina.

Tinnitus ja masennus ovat samanaikaisia, mutta erillisiä

Tässä tapauksessa on kyse aiemmin diagnosoidusta masennuksesta, jossa tinnitus syntyy myöhemmin jostain masennukseen liittymättömästä syystä, kuten melualtistuksesta. Tilanne voi olla myös päinvastainen eli pitkään kestänyt tinnitus, johon ei ole liittynyt lainkaan masennusoireita ja masennus syntyy myöhemmin jostain muusta syystä. Tällöin voidaan olla melko varmoja, että masennus ja tinnitus ovat erillisiä asioita eikä niillä ole suoraa vaikutusta toistensa syntyyn. Tosin esimerkiksi masennuksella voi olla alttiutta lisäävä vaikutus tinnituksen syntymiseen melualtistuksen yhteydessä. Tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen, että syntyykö masennuksen ja tinnituksen välille jokin negatiivinen yhteys. Eli paheneeko masennus tinnituksen takia tai päinvastoin.

Tinnitus aiheuttaa masennuksen

Tinnitus voi johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että alun perin oireena koettu masentuneisuus kehittyy erilliseksi sairaudeksi. Pitkään kestänyt häiritsevyys, ahdistuneisuus ja masentuneisuus voi johtaa esimerkiksi eristäytymiseen ja välttämiskäyttäytymiseen. Lopulta aivojen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka laukaisevat erillisen kliinisesti diagnosoitavan masennuksen. Vaikka masennuskyselyn tulokset viittaisivat vahvasti masennukseen, niin diagnoosia ei pitäisi tehdä vain tämän perusteella. Masennuksena (jota ei todellisuudessa ole) hoidettu tinnitus saattaa johtaa heikkoon hoitovasteeseen tai jopa tilanteen pahenemiseen. On erityisen tärkeää selvittää huolellisesti, että onko kyseessä masentuneisuutta tinnituksen oireena vai erillinen tinnituksesta ja/tai muista syistä kehittynyt masennus.

Taustalla voi myös olla diagnosoimaton masennus. Tällaisen selvittäminen vaatii tarkkaa ja pitkäjänteistä työtä, koska tinnituksesta kärsivä ei itsekään välttämättä tunnista taustalla olevaa masennusta. Saati, että tämä osaisi erottaa tinnituksen aiheuttamien masennusoireiden olevan jostain muusta syystä aiheutuneita.

Miten masentuneen tinnitusta voidaan hoitaa?

Kun masennus ja tinnitus ilmenevät samanaikaisesti, tulisi molempia pyrkiä hoitamaan tilanteen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Hoidoissa, niiden yhdistelmissä ja hoitojen järjestyksessä on tärkeää huomioida masennuksen ja tinnituksen vakavuus, vaikutus toisiinsa ja merkitys niistä kärsivän elämänlaatuun.

Masennuksen seurauksena syntynyt tinnitus

Jos tinnitus syntyy masennuksen seurauksena, niin meneillään olevaa masennuksen hoitoa ei pitäisi keskeyttää tai muuttaa pelkästään tinnituksen vuoksi. Eli tilanteessa, jossa tinnitus ei vaikuta masennukseen, sen hoitoon eikä miltään osin negatiivisesti elämän laatuun. Ensin tulisi selvittää, että onko tinnituksella negatiivinen vaikutus masennukseen ja sen hoidon tehokkuuteen. Samoin olisi hyvä selvittää, että onko esimerkiksi masennuksella itsellään tai sen hoidolla, kuten lääkityksellä, mahdollisesti negatiivinen vaikutus tinnitukseen. Tämän perusteella masennuksen hoitoon voidaan vaikuttaa siten, että hoitovaste saadaan kuntoon ja masennuksen sekä hoidon mahdollinen vaikutus tinnitukseen hallintaan. Kun masennuksen hoito on tasapainossa, niin myös tinnituksen hoito on helpompaa ja tehokkaampaa. Toisinaan masennus ja tinnitus kietoutuvat hyvinkin tiukasti toisiinsa eikä niitä voida hoitaa tehokkaasti erillisinä asioina. Tällöin olisi hyvä keskittyä tinnituksen osalta sen peittämiseen, jotta se ei pääsisi vaikuttamaan negatiivisesti masennukseen. Tilanteen vakautumisen myötä voidaan tuoda tinnituksen hoitoon mukaan muita keinoja. Näin on järkevää toimia myös silloin, kun masennusta sairastavalle syntyy tinnitus masennuksesta riippumattomista syistä.

Tinnituksen seurauksena syntynyt masennus

Jos masennus syntyy tinnituksen seurauksena, kannattaa pyrkiä diagnosoimaan se erityisen perustellusti. Näin voidaan olla varmoja, että kyseessä on erillinen uusi sairaus, vaikka se olisi seurausta tinnituksesta. Jos asiasta ei olla varmoja, kannattaa hoito keskittää ensisijaisesti tinnitukseen käyttäen tutkimusten perusteella laadittua hoito-ohjelmaa. Jos hoidolle syntyy hyvä vaste ja nähdään, että masentuneisuus helpottaa, ei masennus todennäköisesti tarvitse erillistä hoitoa. Jos masennusoireet estävät hoitovasteen kehittymisen, on syytä hoitaa ja lievittää ensisijaisesti masennusoireita, jotta tinnituksen hoito toimenpiteet pääsisivät vaikuttamaan. Jos näin ei tapahdu voi kyseessä olla masennus erillisenä sairautena, jolloin hoidon kohdentaminen masennukseen on suositeltavaa. Tinnituksen hoitoa voidaan jatkaa samanaikaisesti tai siinä vaiheessa, kun masennuksen hoito tehoaa ja oireet helpottavat riittävästi. Hoito tulisi suunnata masennukseen heti sen alkuvaiheessa, jos riittävän luotettavasti voidaan osoittaa sen olevan erillinen sairaus.

Lähde: Luciana Geoczea, Samantha Muccia, Denise Caluta Abranchesb, Mario Alfredo de Marcoc, Norma de Oliveira Penidod (2012) Systematic review on the evidences of an association between tinnitus and depression